Közösség

ÁSZF - Normál értékesítés

A Krenn Kft. üzletszabályzata és általános szerződési feltételei - nem web oldalon keresztül történő értékesítés szabályozására

(Weboldalon keresztül történő értékesítésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket itt találja.)

Jelen szerződés a Krenn Kft. (Áruátvételi telephely: H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2. ép. 7.), továbbiakban Szállító, Általános Szerződési Feltételeit tartalmazza. Jelen szerződésben hivatkozott termékeket (Továbbiakban: Termék) a Szállító által elkészített Megrendelés visszaigazolás („Vevői rendelés” fejléccel készült, sorszámozott bizonylat – továbbiakban: Visszaigazolás) és / vagy Szállító árlistája és termékkatalógusa részletezi és az alábbi termékkörökre oszthatók:

  • Naptár (egyediesített és standard naptár)
  • Filofax termékek
  • Irodaszerek és irodaellátással kapcsolatos termékek
  • Nyomdai termékek
  • Egyéb termékek


A szerződésben szabályozott feltételek az egyes termékek esetében eltérhetnek, illetve egyes pontok nem érvényesek az adott termékre vagy termékkörre.

Megrendelés menete


Vevő megrendeli, Szállító visszaigazolja a megrendelt termékeket. A megrendelés levélben, e-mailen, vagy egyéb írásos formában, illetve egyes esetekben szóban történhet. A megrendelés a következő adatokat kell tartalmazza:

  • Vevő számlázási és szállítási adatai.
  • A megrendelt termék, szolgáltatás részletezése: megnevezés, darabszám, szín, kapcsolódó szolgáltatások leírása.
  • Új viszonteladó partner esetében cégkivonat másolat.


Szállító a megrendelés alapján visszaigazolást készít, melyet vevő írásban elfogad és az ebben leírtak szolgálnak a teljesítés alapjául, valamint ezen a napon lép hatályba jelen szerződés. Szállító – az egyes termékek rövid (12-48 órán belül történő) szállítási határideje miatt - nem készít visszaigazolást minden megrendeléshez, mely tény nem befolyásolja a teljesítés menetét. Felek ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadottnak tekintik.

Vevő által cégszerűen aláírt visszaigazolás hiányában, felek a visszaigazolásban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadottnak tekintik. Az ezekben foglalt feltételektől eltérni csak külön írásbeli megállapodással lehet.

A gyártás / teljesítés folyamata


(Elsősorban egyediesített naptár termékek, egyediesített Filofax termékek és nyomdai munkák esetében. Embléma és más jellegű egyediesítés nélkül megrendelt termékek esetében ez a pont nem, vagy részben alkalmazandó.)

Megrendelő a megrendelt termékek előállításához szükséges minden információt és anyagot (logó, embléma, grafikai anyag, Pantone szín, minta példány, stb.) szállító rendelkezésére bocsájtja, a szállító által kért formátumban, amennyiben rendelkezésre áll. Ennek hiányában Szállító a teljesítéshez szükséges anyagokat elkészíti Vevőtől kapott információk alapján, térítés ellenében. Ennek összegéről felek előzetesen megállapodnak és ennek tényét a visszaigazolás módosításában rögzítik. Ebben az esetben a szállítási határidő – a grafika elkészítéséhez szükséges idővel és a gyártás újratervezésével - módosulhat, mely tény nem jelent alapot a megrendeléstől történő elállásra.

Korrektúra, jóváhagyás


A megrendelt termékek előállításához szükséges grafikai anyagról Szállító korrektúrát küld Megrendelő részére. A korrektúrát Megrendelő, annak kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles a Szállítónak megküldeni „nyomható” vagy „javítás után nyomható” közléssel, a korrektúra javításáért felelős személy aláírásával és a javítás dátumának feltüntetésével. A korrektúra késedelmes visszaküldése esetén a teljesítés határideje annyi nappal tolódik el, mint amennyit a gyártás újbóli tervezése szükségessé tesz. Az újratervezés és az ebből eredő állásidő költségei a Megrendelőt terhelik. Ha a Megrendelő újabb korrektúrát kér, annak átfutási ideje módosíthatja a teljesítési határidőt. Ha a Megrendelő a szerződés létrejötte után változtatni kíván a visszaigazolásban rögzített paraméterekben, úgy a Szállító jogosult új visszaigazolás készítésére és új határidő megállapítására a Megrendelővel történt egyeztetés után. A Megrendelő által kért utólagos változtatások, beleértve az újbóli tervezés, gépállás költségeit is felszámításra kerülhetnek. Utólagos változtatásnak minősül az egyébként nyomdailag kifogástalan próbanyomatok megismétlése is. A jóváhagyólag aláírt korrektúra alapján kerülnek gyártásra a termékek, így a Megrendelő által a korrektúrában nem észlelt hibákért a Szállító nem vállal felelősséget és az emiatt szükséges újragyártás költségei Megrendelőt terhelik.

A felmerült grafikai költségek a megrendelés esetleges lemondása esetén is felszámításra kerülnek Megrendelő felé.

Határidők, szállítási feltételek, mennyiségi eltérések


A megrendelt áruk szállítási határideje a visszaigazoláson rögzített dátum.

A teljesítés helye (az áru mennyiségi és minőségi átvétele) a visszaigazolásban megjelölt hely, ahol az árut a Megrendelő, vagy a Megrendelő mennyiségi és minőségi átvételre feljogosított képviselője átveszi. Ez, általában Szállító telephelye. Ettől külön megállapodás alapján, felek eltérhetnek. Ebben az esetben az átvétel helye a visszaigazolás alapján módosul. A szállítási költség a megrendelés és a teljesítés közötti idő alatt bekövetkezett hatósági üzemanyag – árváltozás százalék arányával módosulhat.

A teljesítés ideje a visszaigazoláson szereplő dátum. Felek megállapodnak abban, hogy maximum 20 napos szállítási késedelem esetén a Megrendelő nem állhat el a szerződéstől érdekmúlás címén. Megrendelő a Szállító késedelme esetén köteles póthatáridőt adni, a Szállító pedig ez alapján köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő első 20 napja mentes a kötbértől. 20 napon túli szállítási késedelem esetén kötbér érvényesíthető, melynek alapja, és mértéke megállapodás alapján történik, de ez nem lehet magasabb, mint a megrendelt áruk nettó ellenértékének 10, azaz tíz százaléka.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a Megrendelő előzetes értesítése után jogosult az előszállításra és az előszállított termékek számlázására.

Felek megállapodnak abban, hogy a szállítást – egyediesített naptár termékek, egyediesített Filofax termékek és nyomdai termékek esetében - mennyiségileg +/- 5%-os eltérés esetén is teljesítettnek tekintenek.

Amennyiben az átadott áruk között selejtes is van, a Megrendelő erre való hivatkozással nem tagadhatja meg a kifogástalan termékek átvételét, és tudomásul veszi, hogy osztható szolgáltatásról van szó, így árleszállítás csak a kifogásolt termékekre vonatkoztatható. Megrendelő az átvételtől számított 5 napon belül írásban értesítheti Szállítót az észlelt minőségi hibáról, mellyel kapcsolatban a Szállító választása szerint jogosult kijavításra, kicserélésre, illetőleg árleszállításra, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

Átvétel igazolása
 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételét igazolni kell.

Személyes átvétel, és szolgáltató saját alvállalkozója által történő szállítás esetén az átvétel igazolása a számla, szolgáltatónál maradó példányának aláírásával történik.

Futárral történő kiszállítás esetén Ügyfél a futárcég rendszerében igazolja az átvételt. Ez – az esetek többségében – a futár elektronikus terminálján történik, aláírással és az átvevő nevének megadásával.

Felek tudomásul veszik, hogy az átvétel igazolása minden esetben kötelező.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan címet ad meg, ahol az átvétel igazolása nem lehetséges, Szállító másik címet kérhet. Amennyiben Ügyfél nem tud vagy nem akar másik címet megadni, Szállító megtagadhatja a kiszállítást. Ebben az esetben Szállító visszafizeti az esetlegesen már átutalt áru ellenértéket vagy elutasítja az elindított fizetést (pl. PayPal fizetés). Ez különösen fontos az EU országokon kívüli szállítások esetében.

Fizetési feltételek


Szállító - megállapodás alapján - jogosult előleg bekérésére Megrendelőtől.

A fizetési határidő egyedi megállapodás és/vagy a Megrendelő által az áru átvételekor megkapott, a vásárolt termékekről készült számla alapján kerül megállapításra. A Megrendelő köteles a számlán szereplő fizetési határidőre a számla összegét megfizetni. Az áru a számla kiegyenlítésének időpontjáig Szállító tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén, Megrendelő, kötelezi magát, hogy az áru ellenértékén felül 20% késedelmi kamatot fizessen a késés idejére a számla összege után. Vevő tudomásul veszi, hogy a többszöri szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére sem rendezett tartozásokat Szállító, kintlévőség-kezelő cégnek adhatja át. A szerződés megírásának időpontjában ez a cég a Creditcontroll Kft.

Egyéb feltételek, rendelkezések


Vevő tudomásul veszi, hogy a naptár és Filofax termékek grafikai anyagai szerzői jogvédelem alatt állnak, így azok sokszorosítása és jogosulatlan felhasználása törvénysértésnek minősül, beleértve a termékfotókat is. Vevő tudomásul veszi, hogy a Filofax név Magyarországon és a Világ számos országában bejegyzett kereskedelmi védjegy, így a név használata más hasonló termékekre törvénysértésnek minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő árak előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek jellemzői (szín, méret, stb.), műszaki adatai és egyéb paraméterei a folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően eltérhetnek a katalógusban, illetve a weboldalon közölttől. Ez a tény - amennyiben a termék használhatóságát nem befolyásolja - nem jelenthet okot a szerződéstől történő elállásra. Vevő hozzájárul, hogy a számára készített termékekről készített fotókat Szállító – külön díjazás megfizetése nélkül - megjelentetheti a Szállító termékkatalógusában, mint referencia termék.

Vitás kérdések rendezése


Felek kijelentik, hogy a szerződés kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködnek egymással, esetleges vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Az esetleges jogviták peren kívüli rendezésére törekedve, minőségi kérdések eldöntésére Felek közösen választott szakértőt kérhetnek fel a költségek közös viselése mellett. Jelen szerződés egyes részeinek érvénytelensége vagy nem alkalmazása esetén a fennmaradó részek változatlanul érvényesek maradnak. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.